LIETUVOS FARMACIJOS DARBUOTOJŲ PROFESINĖS SĄJUNGOS ĮSTATAI

PATVIRTINTA

Lietuvos farmacijos darbuotojų profesinės sąjungos Susirinkime (konferencijoje) 2017 m. rugpjūčio 26 d. Protokolo Nr. 24

I. BENDRIEJI NUOSTATAI

1. Lietuvos farmacijos darbuotojų profesinė sąjunga (toliau – profesinė sąjunga) yra laisvanoriška, savarankiška visuomeninė organizacija, nepriklausoma nuo valstybinių ir ūkinių organų, kitų visuomeninių organizacijų ir judėjimų, o taip pat įmonių, įstaigų, organizacijų, darbdavių, atstovaujanti ir ginanti savo narių darbo, ekonomines, socialines teises bei interesus ir vykdanti laisvųjų profsąjungų politiką.

2. Profesinė sąjunga veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Profesinių sąjungų ir kitais įstatymais bei norminiais aktais, Visuotine žmogaus teisių deklaracija, Tarptautinės Darbo Organizacijos Konvencijomis ir savo veiklą grindžia šiais įstatais.

3. Profesinė sąjunga yra sudėtinė Lietuvos profsąjungų judėjimo dalis, gali bendradarbiauti arba jungtis su kitomis Lietuvos, užsienio šalių bei tarptautinėmis profesinėmis sąjungomis, o taip pat kitomis visuomeninėmis organizacijomis ir judėjimais.

4. Profesinė sąjunga yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis ar valdantis turtą įstatymų nustatyta tvarka, turintis anspaudą ir atsiskaitomąją sąskaitą. Profesinės sąjungos būstinė yra Vilniuje, J. Jasinskio g. 9.

4.1.Sprendimą dėl Profesinės sąjungos buveinės priima Valdyba.

4.2. Profesinės sąjungos veiklos laikotarpis – neribotas.

4.3. Profesinė sąjunga veikia įmonėse, įstaigoje, organizacijose, kuriose yra profesinės sąjungos narių ir/arba kur veikia įstaigos profesinės sąjungos – juridiniai asmenys.

4.4. Profesinės sąjungos pranešimai, kurie pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir (ar) Įstatus turi būti paskelbti viešai, skelbiami dienraštyje/leidinyje „Lietuvos žinios“.

II. PROFESINĖS SĄJUNGOS TIKSLAI IR VEIKLA

5. Suburti farmacinės veiklos įmonių, sveikatos priežiūros įstaigų padalinių (vaistinių), farmacijos organizacijų darbuotojus, kad jie kartu galėtų ginti savo ekonomines, socialines, profesines teises bei laisves.
6. Sudaryti kolektyvinius susitarimus su Lietuvos Respublikos Vyriausybe, Sveikatos Apsaugos Ministerija, darbdaviais bei jų organizacijomis, skatinti kolektyvinių sutarčių sudarymą farmacinės veiklos įmonėse, sveikatos priežiūros įstaigose, dalyvauti derybų procese, kontroliuoti jų vykdymą.

7. Atstovauti ir ginti savo narių teisėtus interesus teismuose, valdžios ir valdymo organuose ir santykiuose su darbdaviais bei jų organizacijomis ir susivienijimais.

8. Tarpininkauti sprendžiant kolektyvinius ginčus. Įstatymais numatyta tvarka organizuoti piketus, mitingus, streikus bei kitas akcijas savo narių teisėtiems interesams ginti.

9. Vykdyti profesinės sąjungos narių švietimą bei mokymą. Leisti įvairias mokymo metodines priemones, informacinę, reklaminę medžiagą, organizuoti savo narių darbo sąlygų, socialinio ekonominio lygio nustatymo tiriamąjį darbą.

10. Teikti metodinę, teisinę pagalbą profesinės sąjungos nariams, konsultuoti juos teisiniais, darbo ir socialiniais klausimais.

11. Teikti pasiūlymus Lietuvos Respublikos Seimui ir Vyriausybei dėl naujų įstatymų priėmimo, galiojančių įstatymų papildymo ir pakeitimo.

12. Rūpintis profesinės sąjungos narių materialine parama.

13. Materialiai remti savo narius – teisėto streiko dalyvius.

14. Tęsti darbą profsąjunginio judėjimo struktūrų transformacijos kryptimi, sujungiant atskiras organizacijas, atsižvelgiant į visuomenės vystymąsi bei Lietuvos integravimąsi į pasaulio ir Europos struktūras.

15. Vykdyti kitokią Lietuvos Respublikos įstatymais neuždraustą veiklą.

15.1. Profsąjunga yra labdaros ir paramos gavėja bei teikėja.

III. PROFESINĖS SĄJUNGOS NARYSTĖ

16. Profesinės sąjungos nariu gali būti visi Lietuvoje veikiančiose farmacijos įmonėse, sveikatos priežiūros įstaigose, farmacijos organizacijose bei institucijose dirbantys, farmacijos specialistai, ne jaunesni kaip 14 metų, dirbantys pagal darbo sutartį ar kitais pagrindais, nedirbantys pensininkai, taip pat asmenys, atleisti iš darbo ne dėl savo kaltės ir tapę bedarbiais, pripažįstantys įstatus ir mokantys nario mokestį, sutinkamai su šių įstatų 23.1 str.

16.1. Profesinės sąjungos nariais gali būti įmonės, įstaigos, organizacijos, vietos profsąjungos (toliau – vietinės profesinės sąjungos) arba jų susivienijimai. Joms gali būti taikomos Civilinio kodekso normos, reglamentuojančios juridinių asmenų filialus, jei jos registruojamos juridinių asmenų registre (kaip filialai).

17. Į profesinės sąjungos narius įstojama ir išstojama laisvanoriškai. Darbuotojas, pareiškęs norą būti profesinės sąjungos nariu, arba išstoti išjos narių, rašo profesinei sąjungai nustatytos formos prašymą. Asmuo apie išstojimą iš profsąjungos narių profesinės sąjungos renkamam organui privalo pranešti prieš mėnesį, nurodydamas priežastį ir datą.

18. Narys, daugiau kaip 3 mėnesius iš eilės be pateisinamos priežasties nemokėjęs nario mokesčio arba savo veikla, elgesiu sąmoningai kenkiantis profesinės sąjungos interesams ar kompromituojantis ją, pašalinamas iš profesinės sąjungos narių.

19. Pašalinimo iš profesinės sąjungos narių klausimą sprendžia profesinės sąjungos renkamas organas. Profsąjungos renkamo organo sprendimas gali būti apskundžiamas profesinės sąjungos narių susirinkimui (konferencijai), kurio sprendimas yra galutinis.

20. Išstojusiems arba pašalintiems iš profesinės sąjungos narių jų įmokėtas nario mokestis bei profesinės sąjungos bendro turto dalis negrąžinama.

21. Asmuo, savo noru išstojęs iš profesinės sąjungos, gali būti į ją priimtas ne anksčiau kaip po 3 mėnesių.

22. Profesinės sąjungos narys turi teisę:

22.1. Rinkti ir būti renkamas į visų lygių profsąjungos renkamus organus.

22.2. Kreiptis į visus profesinės sąjungos organus, siekiant apginti savo teises bei teisėtus interesus, gauti nemokamą teisinę pagalbą.

22.3. Dalyvauti visose profsąjungos organizacijos veiklos sferose, renginiuose, susirinkimuose, posėdžiuose ir kituose renginiuose.

22.4. Laisvai reikšti savo nuomonę, teikti pasiūlymus, paklausimus ir gauti į juos atsakymus.

22.5. Reikalauti ir gauti pilną informaciją apie profesinės sąjungos visų renkamų organų veiklą, profsąjungos lėšų naudojimą.

22.6. Nustatyta tvarka gauti iš profsąjungos materialinę paramą.

22.7. Vietinės profesinės sąjungos gali steigti klubus ir kitus struktūrinius padalinius. Jiems gali būti taikomos Civilinio kodekso normos, reglamentuojančios juridinių asmenų filialus, jei jos registruojamos juridinių asmenų registre (kaip filialai).

22.8. Naudotis kitomis teisėmis ir garantijomis, teikiamomis profsąjungos nariams Lietuvos Respublikos įstatymų, kolektyvinių susitarimų ir kolektyvinių sutarčių numatyta tvarka.

23. Profesinės sąjungos narys privalo:

23.1. Mokėti 1 procento mėnesinio atlyginimo dydžio nario mokestį. Nuo nario mokesčio mokėjimo gali būti atleidžiami asmenys, auginantys iki 3 metų amžiaus vaikus ir buvę darbuotojai, atleisti iš darbo ne dėl savo kaltės ir tapę bedarbiais arba išėję į pensiją sulaukę pensijinio amžiaus arba dėl invalidumo.

23.2. Laikytis šių įstatų, dirbti ir elgtis taip, kad nepakenktų profsąjungos interesams.

23.3. Vykdyti įsipareigojimus, prisiimtus darbo, kolektyvinėse bei kitose sutartyse su darbdaviu ir įsipareigojimus, numatytus kolektyviniuose susitarimuose. Laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų, įmonės, įstaigos, organizacijos vidaus tvarkos taisyklių.

23.4. Dalyvauti profsąjungos narių susirinkimuose (konferencijose) bei kituose renginiuose, organizacijos veikloje ir netrukdyti vykdyti tų nutarimų, kuriems jis pats nepritaria.

IV. PROFESINĖS SĄJUNGOS STRUKTŪRA IR VADOVAUJANTIEJI BEI ATSTOVAUJANTIEJI ORGANAI

24. Profesinės sąjungos organizacija gali steigti profsąjungos grupes, klubus ir kitus struktūrinius padalinius.

25. Profesinės sąjunga veikia pagal savo susirinkime (konferencijoje) patvirtintus ir įstatymo numatyta tvarka įregistruotus įstatus.

26. Aukščiausias profesinės sąjungos vadovaujantis organas yra susirinkimas (konferencija).

27. Susirinkimas (konferencija) šaukiamas esant reikalui, bet ne rečiau kaip kartą per metus.

28. Ataskaitinis susirinkimas (konferencija) šaukiamas kas metai, o rinkiminis – kas 5 metai; pirma laiko – pareikalavus ne mažiau kaip 1/3 vietinės profsąjungos organizacijos (jų susivienijimų) narių.

29. Šaukiant konferenciją, delegatų skaičių, jų rinkimo tvarką ir atstovavimo normas nustato profsąjungos valdyba, susivienijimo – renkamas organas (įgaliotinių taryba).

30. Susirinkimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė profsąjungos narių, konferencija – ne mažiau kaip 2/3 delegatų.

Jeigu į susirinkimą (konferenciją) nesusirenka nurodytas skaičius narių (delegatų), tai per 15 dienų šaukiamas pakartotinas susirinkimas (konferencija) ir laikomas teisėtu nepriklausomai nuo dalyvaujančių skaičiaus.

31. Susirinkimo (konferencijos) nutarimai laikomi priimtais, jei už juos balsavo daugiau kaip pusė susirinkimo dalyvių (konferencijos delegatų).

32. Profsąjungos susirinkimas (konferencija):

32.1. Išklauso ir įvertina renkamų organų ataskaitas.

32.2. Priima profsąjungos veiklą reglamentuojančius nutarimus, numato svarbiausias profsąjungos organizacijos veiklos kryptis ir uždavinius, sprendžia kitus profsąjungos organizacijai svarbius klausimus.

32.3. Priima, papildo arba keičia profsąjungos įstatus.

32.4. Sprendžia profsąjungos struktūros klausimus. Tvirtina profsąjungos lėšų panaudojimo sąmatą, profsąjungos narių materialinės paramos nuostatus, etatus, atlyginimų bei priemokų profsąjungos aktyvui dydį.

32.5. Renka profsąjungos pirmininką, jo pavaduotojus, valdybos narius, finansinės priežiūros komisiją. Gali priimti sprendimą, kad profesinei organizacijai vadovautų samdomas pirmininkas. Išrinktas (samdomas) pirmininkas yra ir valdybos narys. Išrinktais (samdomais) laikomi kandidatai, surinkę daugiau kaip pusę susirinkimo dalyvių (konferencijos delegatų) balsų.
32.6. Sumažėjus renkamų organų narių skaičiui, per mėnesį į jų vietą išrenka kitus.

32.7. Gali atšaukti pirma laiko pirmininko, kitų renkamų organų įgaliojimus dėl įvairių priežasčių: nepateisinto pasitikėjimo, nevykdymo ar atsisakymo vykdyti savo pareigas, ilgalaikės ligos, ilgalaikių atostogų ir pan.

32.8. Nustato balsavimo tvarką (slaptą ar atvirą) ir renkamų organų kiekybinę sudėtį, ‘l ai nustatoma balsų dauguma.

32.9. Susirinkimo (konferencijos) protokolas surašomas per 10 dienų. Ataskaitinio – rinkiminio susirinkimo (konferencijos) protokolas žymimas paskutiniu tos kadencijos numeriu, o po ataskaitinio – rinkiminio susirinkimo (konferencijos) įvykusių susirinkimų (konferencijų) protokolai pradedami žymėti nuo 1 numerio.

32.10. Priima sprendimą skelbti streiką.

33. Profsąjungos valdyba yra atstovaujamasis profesinės sąjungos organas, kuris:

33.1. Vykdo ir kontroliuoja susirinkimo (konferencijos) įpareigojimus.

33.2. Šaukia įstatuose numatyta tvarka susirinkimą (konferenciją) ir yra atsakinga už jo parengimą ir organizavimą.

Prieš 10 dienų profsąjungos narius informuoja apie susirinkimo (konferencijos) datą ir darbotvarkę.

33.3. Sudaro profsąjungos tikslų ir veiklos krypčių įgyvendinimui įvairias komisijas, numato atstovus į bendras su darbdaviu sudaromas komisijas.

33.4. Veda derybas su darbdaviu arba jo įgaliotais atstovais dėl kolektyvinės, kitų sutarčių sudarymo. Organizuoja jų bei įstatymų vykdymo kontrolę.

33.5. Sudarant kolektyvinę sutartį, atsiradus nesutarimams su darbdaviu dėl atskirų jos nuostatų, ruošia reikalavimus ir, profsąjungos narių susirinkimui (konferencijai) juos patvirtinus, įstatymų numatyta tvarka įteikia darbdaviui.

33.6. Renka profsąjungos narių pasiūlymus, pageidavimus, reikalavimus, juos apibendrina ir pateikia darbdaviui, aukštesnei profsąjungos organizacijai bei kitoms institucijoms.

33.7. Nagrinėja profsąjungos narių skundus, pareiškimus, pasiūlymus.

33.8. Sudaro profsąjungos narių, aktyvo mokymo planus ir programas, užtikrina jų dalyvavimą aukštesnės profsąjungos organizacijos organizuojamuose mokymuose.

33.9. Rūpinasi profsąjungos organizacijos narių skaičiaus didėjimu.

33.10. Atstovauja profsąjungos organizaciją santykiuose su kitomis profesinėmis sąjungomis.

33.11. Tvarko lėšų pagal susirinkime (konferencijoje), valdyboje patvirtintą sąmatą ir materialinės paramos nuostatus, panaudojimą, turto apsaugą ir apskaitą.

33.12. Nuolat informuoja profsąjungos narius apie profsąjungos bei aukštesnių profsąjungos organizacijų veiklą.

33.13. Darbą vy kdo pagal posėdyje patvirtintą planą.

33.14. Profsąjungos pirmininkas vadovauja profsąjungos valdybos veiklai. Jis turi pirmo parašo teisę ir vykdo šias funkcijas:

33.14.1. valdo profsąjungos lėšas ir kitą turtą bei juo disponuoja;

33.14.2. atstovauja profsąjungą be atskiro įgaliojimo teisme, valdžios bei valdymo institucijose bei santykiuose su kitais juridiniais bei fiziniais asmenimis arba įgalioja tai atlikti kitus darbuotojus ar asmenis;

33.14.3. organizuoja profsąjungos darbą;

33.14.4. vykdo nevalstybinę darbo įstatymų laikymosi priežiūrą ir kontrolę ir turi teisę gauti informaciją iš darbdavio apie jo socialinę ir ekonominę padėtį bei numatomas permainas, kurios gali paveikti darbuotojų padėtį;

33.14.6. atstovauja profsąjungą ir jo narius santykiuose su darbdaviu išskyrus klausimus, dėl kurių reikalingas valdybos atstovavimas:

33.14.7. pasirašo darbo sutartis su i darbą priimamais darbuotojais bei juos atleidžia iš darbo vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais (jeigu profsąjunga priima samdomuosius darbuotojus);

33.14.8. pasirašo profsąjungos siunčiamus dokumentus bei sutartis, kai tam nereikalingas visuotinio susirinkimo (konferencijos) arba aldybos pritarimas;

33.14.9. teikia juridinių asmenų registrui duomenis apie profsąjungą;

33.14.10. sudaro visuotinio susirinkimo (Konferencijos) darbotvarkę ir pagal profsąjungos valdybos priimtą sprendimą šaukia visuotini susirinkimą (Konferenciją);

33.14.11. siūlo visuotiniam susirinkimui (Konferencijai) likviduoti ar reorganizuoti profsąjungą;

33.14.12. duoda sutikimą arba atsisako duoti sutikimą darbdaviui atleisti valdybos narius arba skirti jiems drausminę nuobaudą:

33.14.13. priima sprendimą dėl nauju narių priėmimo į profsąjungą;

33.14.14. priima kitus sprendimu.- dėl profsąjungos veiklos, kurie neįeina į visuotinio susirinkimo (Konferencijos) arba valdy bos Kompetenciją.

33.15. Profsąjungos valdybos posėdžiai organizuojami esant reikalui, bet ne rečiau kaip kartą per 3 mėnesius.

33.16. Profsąjungos valdybos posėdžiai teisėti, kai juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 išrinktų narių, o jų nutarimai – kai už juos balsuoja daugiau kaip pusė dalyvaujančiųjų.

34. Finansinės priežiūros komisija:

34.1. Tikrina priimtų nutarimų, sąmatos ykdymą, lėšų, turto naudojimą bei apskaitą, valdybos posėdžių teisėtumą.

34.2. Viešai skelbia atliktų revizijų ir patikrinimu rezultatus.

34.3. Finansinės priežiūros komisija ir jos pirmininkas (arba revizorius) renkami 5 metams.

34.4. Finansinės priežiūros komisijos nariais negali būti kitų profesinės sąjungos renkamų organų nariai.

34.5. Finansinės priežiūros komisija už savo veiklą atsiskaito tik profsąjungos narių susirinkimui (konferencijai).

V. PROFESINĖS SĄJUNGOS LĖŠOS, TURTAS IR LIKVIDAVIMO TVARKA

35. Profesinės sąjungos turtą sudaro: profsąjungos narių mokesčiai, įmonių, įstaigų, organizacijų įnašai bei kitos teisėtai gautos pajamos ir turtas.

36. Profesinė sąjunga savarankiškai sprendžia kaip naudoti lėšas ir valdyti turtą.

37. Lėšos ir turtas naudojamas veiklai vykdyti, profsąjungos narių šalpai ir labdarai.

38. Profesinės sąjungos lėšų ir turto naudojimą kontroliuoja revizijos komisija.

39. Profesinės sąjungos veikla gali būti nutraukta, jeigu tokį sprendimą priima susirinkimas ne mažiau kaip 2/3 dalyvaujančių delegatų balsų dauguma. Profsąjungos veikla gali būti nutraukta, dalyvaujant šakos profesinės sąjungos pirmininkui arba jo įgaliotam atstovui.

40. Likvidavimo tvarkos, likvidacinės komisijos tvirtinimo, lėšų bei turto perdavimo klausimus atitinkamai sprendžia susirinkimas.

41. Profesinės sąjungos reorganizavimas – tai profesinės sąjungos, kaip juridinio asmens, pabaiga be likvidavimo procedūros. Reorganizuotų profesinių sąjungų visų teisių ir prievolių perėmėjai yra reorganizuojant naujai įsteigtos ir po reorganizavimo tęsiančios veiklą profesinės sąjungos. Profesinės sąjungos gali būti reorganizuojamos jungiant ir skaidant profesines sąjungas.

42. Profesinės sąjungos reorganizavimo sąlygas rengia pirmininkas. Kartu su reorganizavimo sąlygomis turi būti parengti ir po reorganizavimo veiksiančių profesinių sąjungų įstatų projektai. Reorganizavimą tvirtina profesinės sąjungos susirinkimas (konferencija).